VácičkaCarp

Je súkromný rybárský revír o rozlohe 5ha nachádzajúci sa na južnom Slovensku pri meste Želiezovce, okres Levice. VácičkaCarp ponúka najlepšie rybačky, nezabudnuteľné rybárske zážitky a kapitálne úlovky.

Na jazere sa nachádza 10 lovných miest, ktoré sú prispôsobené ideálne pre 2 rybárov. Každý sektor má vlastné rybárske náčinie (kolíska, veľký podberák, sak na váženie a trojnožka na váženie ryby).

Prečo také meno jazera aké je? Vácička je domácimi nazývaná poľná cesta, ktorá vedie k jazeru, nakoľko dávno v minulosti to bola jediná cesta pre koče, ktorá viedla do dnešného maďarského mesta Vác.

Na Jazere sú momentálne v prevádze dve nové chytky. Viac Info čoskoro.

Rybársky poriadok na jazere VácičkaCarp – Súkromný revír

Prehľadný rybársky poriadok je vám k dispozícii aj na našej stránke.

Rybársky poriadok na jazere VácičkaCarp – Súkromný revír

Podmienky rybolovu platné od 1.1.2022

1 Rezervácie sa vybavujú výlučne telefonicky, každý deň od 9:00 do 18:00. Rezervácie sa vybavujú na časové rozpätie na aké sa vystavujú povolenky uvedené v Cenníku, iné časové kombinácie nie sú možné.
2 Každý loviaci návštevník je povinný pri vstupe sa zaregistrovať, predložiť doklad totožnosti a zakúpiť si povolenku. Každá neloviaca návšteva ktorá ostáva s loviacim počas celej doby je povinná predložiť doklad totožnosti a zakúpiť si povolenku pre neloviacu návštevu podľa platného cenníka.
3 Každý loviaci pri príchode pri registrácii vlastnoručne podpisuje, že si je vedomý rybárskeho poriadku, ich zmien počas sezóny a jeho dodržiavania.
4 Po získaní povolenky možno loviť bez registrácie SRZ.
5 Na jednu povolenku možno loviť s 2 prútmi opatrenými jedným návezcom, ak loviaci chce loviť na viac ako 2 prúty si musí zakúpiť druhú povolenku.
6 Vstup loviacich detí do 15 rokov je možný iba v sprievode dospelej osoby.
7 Návštevy loviacich sú povolené len v čase od 8:00 do 17:00. Každá návšteva sa musí nahlásiť  u porybného na vchode. Nočné návštevy alebo návštevy v inom čase sú prísne zakázané. Návšteva ktorá je v areáli jazera počas návštevných hodín dlhšie ako 5 hodín je povinná si zakúpiť povolenku podľa platného cenníka. Areál jazera medzi 17:00 až 8:00 je uzamknutý a v tomto čase nie sú povolené príchody či odchody z jazera, jedine sa to povoľuje, ak sa preukázateľne jedná o vážny dôvod.
8 Loviť ryby a manipulovať s rybárskym náradím je oprávnený len držiteľ platnej povolenky zakúpenej u nás.
9 Každý loviaci smie loviť výhradne vo svojom sektore, ktorý si sám zarezervoval, loviť, vyvážať alebo člnkovať sa mimo neho je prísne zakázané.
10 Na viacdenný rybolov je možné používať bivak (stan) bez poplatku, karavany je možné používať za poplatok uvedený v cenníku.
11 Každý loviaci musí mať v povinnej výbave veľký podberák, kolísku a vážiaci sak, ktoré Vám budú na jazere dezinfikované. Ak ich nemáte, je možné si výbavu prenajať na jazere.
12 Používanie dezinfekcie rýb je zakázané, jedine po dohovore s porybným.
13 Každý loviaci je povinný používať kmeňový vlasec o minimálnej hrúbke 35. Šoková a kmeňová šnúra sú zakázané. Porybný Vás môže námatkovo požiadať o vytiahnutie udíc z vody a urobiť kontrolu montáží.
14 Návnady a kŕmenie sú povolené iba boilies, pelety, repka olejná avšak nesmú byť skysnuté, plesnivé, toxické alebo inak závadné. Partikel (kukurica, obilniny) je povolený po telefonickom dohovore a skontrolovaním na jazere.
15 Zákaz lovu dravých rýb na živú/mŕtvu nástrahu (rybku). Lov dravých rýb je povolený na prívlač, alebo na iné nástrahy ako pelety, pijavice, iné nie sú povolené.
16 Na lov kapra sú povolené len háčiky s protihrotom o veľkosti 6, háčiky bez protihrotu sú prísne zakázané.
17 V prípade ulovenia kapra alebo amúra je loviaci povinný oznámiť tento úlovok porybnému a zdokumentovať (presne odvážiť a odfotiť mobilom) úlovok a následne odovzdať fotodokumentáciu. V prípade ulovenia sumca je nutné ho podržať v kolíske a oznámiť to porybnému.
18 Je prísne zakázané pri fotení dvíhať rybu mimo kolísku alebo vysoko nad kolísku, aby pri vyšmyknutí z rúk, pádom neutrpela ujmu na zdravotnom stave. Fotiť sa je povolené jedine na kolenách tesne nad kolískou.
19 Ryby po odfotení a ošetrení, čo najrýchlejšie a najšetrnejšie vrátiť späť do vody. Pri poškodení alebo usmrtení ryby je loviaci povinný uhradiť škodu ktorú spôsobil, ktorú urči prevádzkovateľ jazera.
20 Na každom lovnom mieste sa nachádza ohnisko na drevo, do ohniska je zakázané vhadzovať kov, sklo, plast. Vytvárať a zakladať nové ohniská je zakázané. Povolené je grilovanie na grilovacích zariadeniach.
21 Z dôvodu zlej manipulácie s rybou je prísne zakázané nadmerne užívať alkoholické nápoje počas lovu, pri takom podozrení je porybný oprávnený vám zakázať v pokračovaní lovu, alebo môže byť váš lov úplne ukončený bez nároku na vrátenie peňazí a vykázanie z areálu jazera.
22 Kúpanie a člnkovanie po jazere je zakázané. Výnimkou je ochladenie ja pri brehu, alebo pri fotení sa s rybou. Je prísne zakázané kúpať sa po užití alkoholických nápojov.
23 Je zakázané poškodzovať porasty, umelo vytvorené móla rozoberať, poškodzovať rybárske náčinie poskytované na jazere, ako fajčiť v prenajatých člnoch, nad kolískou či vážiacim sakom a podobne, a nadmerným hlukom rušiť ostatných loviacich, takéto konanie je každý povinný nahlásiť.
24 Loviaci v prípade podozrenia privlastnenia ryby súhlasí s kontrolou priestorov vozidla a iných. Každý loviaci ak má adekvátne podozrenie z nelegálnej činnosti v susediacich sektoroch, je povinný nahlásiť a preukázať (video, foto) na telefónnom čísle 0908 471 108. Ak toto nahlásenie bude dokázané nahlasovateľ bude odmenený povolenkou na 48h pre 2 osoby a nahlásenému pri dokázaní viny bude vystavená pokuta podľa závažnosti činu, pri presiahnutí hodnoty 260 euro bude podané trestné oznámenie na Polícii.
25 Počas rybárskych pretekov je rybársky revír vyhradený len pre loviacich ktorý sa zúčastňujú pretekov. Podmienky pre usporiadanie pretekov sa dohodujú telefonicky.
26 Motorové vozidlá je možné nechať zaparkované pri loviacom mieste, ale počas lovu ich používanie je zakázané, ak loviaci chce toto vozidlo používať počas doby lovu, toto vozidlo musí byť zaparkované na to určenom parkovisku v areáli jazera.
27 Jazero je chránené kamerovým systémom (aktívne fotopasce), je prísne zakázané ich manipulácia, poškodzovanie či iné zasahovanie do ich fungovania.
28 Pri odchode z revíru je návštevník povinný na loviacom mieste pozbierať všetok odpad po sebe a odniesť ho z jazera preč.
29 Pri nedodržaní hore uvedených pravidiel rybolovu je loviaci vyhostený bez vrátenia ceny povolenky a je povinný uhradiť spôsobené škody. V prípade krádeže alebo inej škode spôsobenej v areáli jazera bude na loviaceho podané trestné oznámenie.
30 Každý návštevník jedná na svoje riziko a zodpovednosť. Spoločnosť NAGA, s.r.o, nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú návštevníkovi v areáli rybárskeho revíru.
31 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rybárskeho poriadku počas sezóny a návštevník je povinný tieto zmeny registrovať bez upozornenia.

Cenník nášho jazera VácičkaCarp vyhovovuje prakticky každému jednému rybárovi či už chce rybárčiť sám alebo s rodinou či v spoločnosti svojich priateľov rybárov.

Čas Udice Cena
Denná povolenka 8:00-17:00 Povolenka na 2 udice 10€ Bez ryby
Nočná povolenka 17:00-08:00 Povolenka na 2 udice 15€ Bez ryby
Povolenka na 24 hodín Povolenka na 2 udice 20€ Bez ryby
Povolenka na 48 hodín Povolenka na 2 udice 40€ Bez ryby
Povolenka na 72 hodín Povolenka na 2 udice 55€ Bez ryby
Povolenka na 4 dni Povolenka na 2 udice 70€ Bez ryby
Povolenka na 5 dní Povolenka na 2 udice 85€ Bez ryby
Povolenka na 6 dní Povolenka na 2 udice 100€ Bez ryby
Povolenka na Týždeň Povolenka na 2 udice 115€ Bez ryby

Povolenka pre neloviacu osobu : 10 € / 24 h

Povolenka pre neloviacu osobu : 5 € / 08:00-17:00

Povolenka na prívlač 1 hodina 3€ Bez ryby
Prenájom jazera
Pondelok – Štvrtok 300€ / deň / bez ryby
Piatok – Nedeľa 400€ / deň / bez ryby

Parkovné za karavan: 10 € / 24 h

Prenájom rybárskeho náčinia

Čln: 10 € / 24 h

Kolíska, podberák, trojnožka, vážiaci sak : 10 € / 24hod.

*všetky ceny sú vrátane DPH

*cenník je platný od 01.01.2022

Vaic info a foto úlovkov :

https://www.facebook.com/vacickacarpsukromnyrevir/posts/840492577879587?ref=embed_page

Kontakt : 

Vácičkacarp
Želiezovce

 

Tel.: +421 908 471 108
E-mail: info@vacickacarp.sk

Žiadna položka